دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

رو عنوان : آگهي مزایده(مرحله دوم)
عنوان : آگهی سرقفلی تعداد 2 باب مغازه تجاری واقع در برج میلاد سراب
کد خبر : ۲۶۰۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ 
ساعت : ۱۱:۲۲:۲۰

/آگهي مزایده(مرحله دوم)    

شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره 194 مورخه شورای محترم اسلامی شهر سراب سرقفلی تعداد 2 باب مغازه تجاری واقع در برج میلاد سراب را به صورت نقدی از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید .  

ب ) مشخصات تجاری ها در طبقه اول :

3. مغازه شماره 211 در طبقه اول به مساحت 19/30مترمربع از قرار هر مترمربع 135/000/000 ريال جمعاً به مبلغ 2/605/500/000 ريال

4. مغازه شماره 215 در طبقه اول به مساحت 19/10 مترمربع از قرار هر مترمربع 130/000/000 ريال جمعاً به مبلغ 2/483/000/000 ريال

شـرايط مـزايده :

  1. متقاضيان بايستي پنج درصد قيمت پايه واحد تجاری و مسکونی  پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب سپرده شماره 3100002952005 شهرداری ( به عنوان سپرده ) نزد بانک ملی شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری مورخه 98/02/14  به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .
  2. بهاء سرقفلی مغازه ها نقداً دریافت خواهد شد .
  3. شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
  4. به تقاضاهای مخدوش یا مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  5. هزینه متعلقه ( نشر آگهی ) به عهده خریدار خواهد بود .
  6. شرکت کنندگان موظف اند شماره مغازه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند .
  7. سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از برندگان سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
  8. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و رویت نقشه ها ، شرایط و قراردادواگذاری به دایره فنی و شهرسازی یا واحد درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 8- 43228167 تماس حاصل نموده و از محل پروژه نیز بازدید نمایند . % ل 801/ د ع

 

علیرضا موحدین شهردار سراب


نمایش تعداد بازدیدها : 40

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب